เรายึดมั่นใน ความปลอดภัย

ชั่วโมงบินของนักบิน
• ชั่วโมงบินรวมมากกว่า 6,000 ชั่วโมง
• ชั่วโมงบินรวมเฉพาะแบบอากาศยานไม่ตํ่ากว่า 500 ชั่วโมง
• ชั่วโมงสอนบินกว่า 2,000 ชั่วโมง กับลูกศิษย์นับ 100 คน ทั้งไทยและต่างประเทศ
Pilot flight hours
• More than 6,000 total flight hours.
• Total flight hours for aircraft only not less than 500 hours.
• More than 2,000 hours of flying instruction with more than 100 students both Thai and foreign
Back to Top